Rechtliches Rechtliches
Sprache/Language |
Nach oben

INFORMACJA DLA KANDYDATA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administrator danych osobowych

Informujemy, że administratorem Pani / Pana danych osobowych zbieranych w związku z rekrutacją (dalej: „Dane”) jest VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Wsi Legnickiej, Nowa Wieś Legnicka 101, 59-241 Legnickie Pole, adres e-mail .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen) (dalej: „Administrator”).

2. Inspektor ochrony danych

Administrator powołał Inspektora ochrony danych: adres e-mail: .(Javascript muss aktiviert sein, um diese E-Mail-Adresse zu sehen).

3. Cele i podstawy przetwarzania:

Pani / Pana Dane przetwarzane są dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji w spółce VOSS Automotive Polska Sp. z o.o. oraz ewentualnego nawiązania stosunku pracy, a jeżeli wyraziła / wyraził Pani / Pan na to zgodę, również przyszłych procesów rekrutacji na podobne stanowiska w spółce VOSS Automotive Polska Sp. z o.o.

Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana danych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy (art. 22 i 221) oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Pani / Pana zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Ponadto Pani / Pana Dane będą przetwarzane w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów pomiędzy Panią / Panem a Administratorem. W tym wypadku podstawą prawną ich przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

4. Podstawa podania danych

Podanie przez Panią / Pana Danych Administratorowi jest dobrowolne jednak niezbędne dla celów procesu rekrutacji. Ich niepodanie uniemożliwi Pani / Pana udział w procesie rekrutacji.

5. Odbiorcy danych

Odbiorcami Danych przetwarzanych przez Administratora mogą być zwłaszcza:

a) spółki z grupy kapitałowej VOSS;
b) podmioty, które pomagają Administratorowi prowadzić rekrutację pracowniczą, w tym komunikację z kandydatami;
c) podmioty, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych;
d) doradcy prawni.

6. Okres przechowywania danych

Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub w zależności od Pani / Pana dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji (wówczas dane będą wykorzystywane nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy) lub do czasu wycofania zgody. Administrator zastrzega sobie przy tym prawo dłuższego przetwarzania Pani / Pana Danych w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa oraz na wypadek potencjalnych roszczeń – przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

7. Przysługujące prawa

Przysługuje Pani / Panu prawo dostępu do swoich Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w art. 15-21 RODO.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych, ma Pani / Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Webservice